مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

گالری

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان Bioinformatics in Nutrition

كه به سردبيري دكتر رضا راست منش انتشار مي يابد و حدود سي دانشمند بين المللي به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان Non-Caloric Methods for Weight Loss

كه به سردبيري دكتر رضا راست منش انتشار مي يابد و حدود سي دانشمند بين المللي به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان Journal of Obesity & Weight Loss Therapy

كه دكتر رضا راست منش به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.

 

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان World Journal of Nutrition and Health

كه دكتر رضا راست منش به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.