مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

رژيم افزايش يا كاهش وزن

رژيم هاي تجويزي براي افزايش يا كاهش وزن، منطبق با اصول رژيم هاي جامع نگر است.

خدمات كاهش وزن يا افزايش وزن به صورت دوهفته يكبار ارايه مي شود و براي افرادي كه امكان حضور دو هفته يكبار ندارند يا ساكن شهرستان و يا خارج كشور هستند، ارايه كمك از طريق تلگرام انجام مي شود.