مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

الفباي رژيم!!!

رژيم چيست؟

  1. رژيم يك برگه نيست كه از اينترنت در آورده شده باشد.
  2. رژيم يك برگه نيست كه توسط فردي كه حتي اسم علمي اعضاي بدن، داروها، ملكول ها، بيماري ها، اندام شناسي، بافت شناسي، اسم علمي داروهايي كه تجويز مي كند يا اثر و عرضه آنها را هم نمي داند عرضه شود.
  3. رژيم فقط كم خوري من درآوردي و طاقت فرسا نيست.
  4. رژيم فقط مصرف بي رويه و خودسرانه داروهاي تبليغ شده در اينترنت نيست.

 

پس رژيم چيست؟

رژيم جامع نگر يك برنامه غذايي جامع است كه:

 

  1. بتوانيم آن را هميشه و در همه جا اجرا كنيم.
  2. به كيفيت زندگي و كاري يا يادگيري ما لطمه نزند.
  3. طوري باشد كه با توان و تحمل ما منطبق باشد.
  4. همچنان كه عادات غذايي را اصلاح مي كند، سوخت و ساز ما را افزايش بدهد.
  5. توسط يك فرد آگاه كه در زمينه مرتبط تحصيل كرده است، تجويز شود.