مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

سردبیری مجلات دكتر راست منش

Non-Caloric Methods for Weight Loss

Non-Caloric Methods for Weight Loss

دكتر راست منش سردبير ژورنال روش هاي غيركالريك براي كاهش وزن است. در اين مجله، افراد سرشناسي مانند پروفسور Hariom Yadav به عنوان عضو هيات تحريريه همكاري دارد كه از نويسندگان و دانشمندان مشهور پزشكي است.

Bioinformatics in Nutrition

Bioinformatics in Nutrition

دكتر راست منش سردبير ژورنال بيوانفورماتيكس در تغذيه است. در اين مجله، افراد سرشناسي مانند پروفسور Kenneth Blum به عنوان عضو هيات تحريريه همكاري دارد كه كاشف ژن اعتياد به الكل است.

Jacobs Journal of Obesity

Jacobs Journal of Obesity

دكتر راست منش يكي از اعضاي هيات تحريره ژورنال انگليسي زبان Jacobs Journal of Obesity است كه در آمريكا به چاپ مي رسد.

Journal of Obesity & Weight Loss Therapy

Journal of Obesity & Weight Loss Therapy

دكتر راست منش يكي از اعضاي هيات تحريره ژورنال انگليسي زبانJournal of Obesity & Weight Loss Therapyاست كه در آمريكا به چاپ مي رسد.

World Journal of Nutrition and Health

World Journal of Nutrition and Health

دكتر راست منش يكي از اعضاي هيات تحريره ژورنال انگليسي زبان World Journal of Nutrition and Health است كه در آمريكا به چاپ مي رسد.