مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
dB dB

dB یا دسی‌بل واحدی لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت فیزیکی مثل توان به یک مقدار مرجع مشخص است. از دسی‌بل معمولا به عنوان یکای تراز فشار صدا استفاده می‌کنند. برای مثال، سروصدای خودروها در یک خیابان شلوغ 70 دسی بل و سکوت مطلق 0 دسی بل است.